Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Jozef Šuška

Predaj - aplikácie

Špecialista pre aplikácie metalurgia

00421 903 210 166

00421 2 502 54 811

jozef.suska@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Metalurgia

Tepelné spracovanie kovov, vysokoteplotné procesy

Obr 1 

Technické plyny sú nepostrádateľným pomocníkom pri tepelnom spracovaní a pri rafinácii a tavení železných a neželezných kovov. Veľa kovov získa optimálnu kvalitu povrchu a požadované mechanické vlastnosti len pomocou vhodného tepelného spracovania. Firma Messer vyvinula široké spektrum procesov pre jednoduchšie riadenia, vyššiu reprodukovateľnosť a hospodárnosť tepelného spracovania. Pri tavení kovov sa využíva kyslík pre intenzifikáciu procesu a zníženie spotreby energie. Významné je aj použitie dusíka a argónu pri rafinácii roztavených kovov.

 

Vysokoteplotné procesy

Intenzifikácia taviacich procesov 

Obr 2

Aplikácia kyslíka ako oxidačného média sa používa pri tavení kovov v šachtových, kelímkových, vaňových a rotačných plamenných peciach pre výrobu oceli, latiny a neželezných kovov. Obohacovanie spaľovacieho vzduchu kyslíkom, prípadne použitie kyslíkovo-palivových horákov OXIPYR® znižuje spotrebu paliva a objem spalín, zvyšuje taviaci výkon a tepelne technickou účinnosť plameňa. Zvlášť výhodné je použitie kyslíka pri teplotách vyšších než 1000 °C.

 

Rafinácia tavenín kovov

Úlohou rafinácie je predovšetkým vyrovnanie teplôt a koncentrácií v roztavenom kove a odstránenie rozpustených plynov a nekovových nečistôt z taveniny. Vzhľadom k absolútnej netečnosti ku kovom a nízkej rozpustnosti v kovových taveninách je pre rafináciu zvlášť vhodný argón. Veľmi často sa používa rafinácia taveniny argónom alebo dusíkom pri neželezných kovoch, obzvlášť pri hliníku a jeho zliatinách.

 

Tepelné spracovanie kovov

Obr 3 

Pri procesoch tepelného spracovania sa musí zabrániť nežiaducim reakciám povrchu spracovávaného materiálu so vzdušným kyslíkom. Tu sa využíva ako základné inertné médium dusík. Tepelné spracovanie v dusíkovej atmosfére dáva danému materiálu lepší vzhľad, zabraňuje zokujeňiu a zlepšuje lesklosť materiálu. V prípade, že konečné mechanické vlastnosti materiálu vyžadujú reakciu ochrannej atmosféry s povrchom, napr. cementácia, nitridácia, karbonitridácia, musí sa použiť ešte reakční zložka. Len tak je možné získať požadované mechanické vlastnosti vytvorené priamo na mieru.

 

Neutrotherm®

Ochranná atmosféra na báze dusíka s podielom reakčných zložiek nižším ako 5 %. Táto technológia poskytuje vynikajúcu ochranu proti oxidácii kovov, zaisťuje lesklý a čistý povrch a to s minimálnymi investíciami. Vhodné pre lesklé neutralizačné žíhanie, kalenie, spekanie, popúšťanie a spájkovanie.

 

Variogan® - Kat

Menej náročná ochranná atmosféra vytvorená endotermickou premenou plynného uhľovodíka s presne definovaným zvyškovým obsahom kyslíka v dusíku. Výsledkom je atmosféra tvorená vodíkom, oxidom uhoľnatým a dusíkom. Ako uhľovodík sa používa zemní plyn. Zdrojom dusíka môže byť On - Site zariadenie. Atmosféra je vhodná pre lesklé žíhanie, cementovanie, spekanie, kalenie s popúšťanie a spájkovanie.

 

Defox®

Technológia eliminuje výskyt tzv. zlepkov, ktoré vznikajú pri rekryštalizačnom žíhaní studeného pásu v poklopových peciach. Technológia je založená na riadených oxidačných a následne redukčných procesoch v ochladzovacej časti žíhania priamo v poklopových peciach. Ochranná atmosféra musí obsahovať vodík, aby bolo možné aplikovaný oxid uhličitý následne vyredukovať. Vhodné pre žíhanie studeného pásu vo zvitkoch.