TLAČ, MÉDIÁ, NOVINKY

TLAČ, MÉDIÁ, NOVINKY

Aktuálne novinky spoločnosti Messer Tatragas. Všetky tlačové správy a publikácie na jednom mieste.

Zverejňovač príspevkov

null Tlačová správa

MESSER VYUŽÍVA POTENCIÁL PRIEMYSELNÝCH PLYNOV NA VYTVÁRANIE TRVALO UDRŽATEĽNÝCH EKOSYSTÉMOV

Bad Soden, Nemecko, 25. júl 2022

Špecialista na priemyselné plyny zverejňuje svoju Správu o korporátnej zodpovednosti za rok 2021 ako aj harmonizované kľúčové ukazovatele výkonnosti súvisiace s udržateľnosťou.

  • Investičná digitalizácia na podporu dlhodobej a udržateľnej prevádzky 

  • Poskytovanie podpory zákazníkom vo forme rozvoja na spoločnej ceste ku klimaticky neutrálnym zdrojom

  • Dosiahnutie rodovej parity v Dozornej rade spoločnosti Messer

  • Zvýšenie účasti žien na prvej a druhej manažérskej úrovni

Spoločnosť Messer ako najväčšia rodinná spoločnosť na svete, ktorá pôsobí v oblasti technických, medicinálnych a špeciálnych plynov, presadzuje trvalú udržateľnosť od svojho založenia v roku 1898. V roku 2019 sa spoločnosť zaviazala k 17 rozvojovým cieľom Organizácie Spojených národov pre trvalú udržateľnosť v rámci Agendy 2030, ktorá tvorí rámec správy o udržateľnosti. Svojím portfóliom technických plynov a know-how, hodnotami rodinného podniku a skúsenosťami svojich 11 000 zamestnancov* pomáha dosahovať niektoré z týchto cieľov v Európe, Ázii ako aj na americkom kontinente.

Priaznivý vplyv spoľahlivého partnerstva

Spoločnosť Messer sa ako výrobca plynov nevyhnutných pre život, snaží neustále zlepšovať svoje procesy a minimalizovať svoju uhlíkovú stopu. V roku 2021 využila spoločnosť ďalšie príležitosti na poli digitalizácie, ktorá je hnacou silou pre zvyšovanie efektivity a flexibilnejšie a aktívnejšie pôsobenie.  Ako príklad uvádzame spotrebu energie v deličkách vzduchu, ktorá sa ďalej optimalizuje, a to vďaka nastaveniu riadiacich systémov. Napriek ďalším snahám sa intenzita emisií oxidu uhličitého ustálila na zhruba 1,5 metrických ton oxidu uhličitého na 1 000 eur z príjmov predaja v roku 2021. Dôvodom bol najmä nárast predaja ako aj menej optimálny energetický mix v Ázii spôsobený nedostatkom elektrickej energie.

V tomto roku začala spoločnosť Messer merať nepriame emisie oxidu uhličitého vo svojich výrobných prevádzkach (Scope 2) pomocou trhového marketingu vrátane lokalizácie. Tento duálny prístup pre vytváranie zásob poskytuje komplexnejší pohľad a pomáha zlepšovať riadenie dekarbonizačných programov.

„Klimatická neutralita je dlhodobým procesom, ktorý je možné podniknúť len v tíme a so zapojením všetkých zainteresovaných strán. V spoločnosti Messer pracujeme nielen na vlastných procesoch; vyvíjame zároveň inovatívne riešenia so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi a týmto čelíme súčasným ako aj budúcim výzvam. Takýmto spôsobom vytvárame spoločné hodnoty a zostávame spoľahlivým partnerom,“ vysvetľuje Stefan Messer, predstaviteľ tretej generácie akcionárov a konateľ spoločnosti Messer SE & Co. KGaA.

Plyny spoločnosti Messer sa ako produkty s viacúčelovým využitím  používajú v širokom spektre aplikácií s pridanou hodnotou a pomáhajú pri zachovávaní prírodných zdrojov. V roku 2021 Messer intenzifikoval svoje záväzky v oblasti čistého vodíka, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v transformácii energetiky, osobitne v oblasti trvalo udržateľnej mobility. Technológia kyslíkového spaľovania Oxyfuel znižuje náročnosť mnohých procesov ako napr. v prevádzkach zlievarní neželezných kovov a sklárskom priemysle. Ďalším príkladom sú plyny pre potravinárske účely. Zabezpečujú rozvoj trvale udržateľných dodávateľských reťazcov a zabraňujú vzniku odpadu z potravín a znižujú environmentálny dopad tohto odvetvia. Medicinálne plyny a súvisiace riešenia na kľúč predstavujú nevyhnutný prvok pre efektívnu podporu zdravotníckych služieb. Spoločnosť Messer navyše úzko spolupracuje so svojimi zákazníkmi pri výbere najspoľahlivejšieho spôsobu poskytovania služieb šetrného k životnému prostrediu, čo v určitých prípadoch znamená výrobu namiesto dodávok cisternami.

Príležitosti pre zamestnancov na formovanie budúcnosti rodinnej spoločnosti

V roku 2021 dosiahla spoločnosť Messer rodovej parity v Dozornej rade, v ktorej v súčasnosti pôsobia štyri ženy a štyria muži. V minulom roku sa podiel žien na prvej a druhej úrovni manažmentu v spoločnosti Messer zvýšil o 1 percento* a dosiahol tak 25,1 percenta*.  Týmto sa spoločnosť opäť priblížila o krôčik k svojmu cieľu, ktorým je vytvorenie vyrovnaného zastúpenia oboch pohlaví v manažérskych tímoch, v ktorých bude do roku 2030 pracovať 30 percent* žien. „Vytváraním pracovného prostredia bez predsudkov, v ktorom sa medzinárodné tímy cítia príjemne a bezpečne, vytvárame základ pre svoj program riadenia diverzity. K tomuto procesu môžeme prispieť všetci, osobitne manažéri, podporou otvorenej komunikácie, vzájomným rešpektom a budovaním vzájomnej dôvery,“ konštatuje Bernd Eulitz, zástupca konateľa spoločnosti Messer SE & Co. KGaA. V roku 2021 spoločnosť Messer zriadila povinné medzinárodné školiace programy zamerané na prevenciu proti podvedomej zaujatosti, ktoré budú ďalej pokračovať aj v roku 2022. Cieľom je podporiť u zamestnancov uvedomelé búranie neviditeľných bariér a prijímanie uvedomelých rozhodnutí.

Spoločnosť Messer navyše ako globálna spoločnosť spätá s miestnym prostredím spätne podporuje spoločnosť, v ktorej pôsobí. Minulý rok tímy spoločnosti Messer podporili 970 sociálnych iniciatív* v takých oblastiach ako vzdelávanie a sociálna spravodlivosť. Rodinná spoločnosť, opierajúc sa o prístup orientovaný na ľudí, dokázala znížiť fluktuáciu zamestnancov z 13,2 percenta* v roku 2020 na 10,1 percenta* v roku 2021.

Správa o zodpovednom podnikaní 2021 s aktuálnymi projektmi, kľúčovými ukazovateľmi ESG a stanovenými cieľmi je k dispozícii na stiahnutie tu. Počnúc týmto rokom bude spoločnosť Messer zverejňovať svoje hodnotenia ESG na svojej webovej stránke. Výkonnosť spoločnosti v súčasnosti hodnotia nezávislé organizácie EcoVadis a Projekt riadenia uhlíkovej stopy (CDP - Carbon Disclosure Project).

*Súčet za Messer Group a Messer Industries, ktoré od 1. marca 2019 zahŕňajú 100 percent akciového holdingu vlastného majetku Messer Industries

 

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu.