Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov / Pokyny pre vodiča pre prípad nehody

O plynoch a plynnných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

 

Karty bezpečnostných údajov (KBU)

Acetylén Gourmet C                         Oxid siričitý
Amoniak bezvodý Gourmet N50         Oxid uhličitý
Argón  Gourmet N70 Suchý ľad
Banánový plyn Gourmet N80 Propán
Bután Gourmet O80 Propán-bután
Chlór Hélium Vodík
Dusík medicinálny        Kyslík medicinálny      Kyslík
Dusík Oxid dusný Oxid uličitý medicinálny