Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Medicinálne plyny, dohľad nad liekmi, farmakovigilancia, kontakt - Messer Tatragas - Messer Tatragas

Strúhanka

Medicinálne plyny - dohľad nad liekmi

MEDICINÁLNE PLYNY - DOHĽAD NAD LIEKMI

Všetko pod kontrolou. Messer - partner pre zdravotníctvo.

Medicinálne plyny - dohľad nad liekmi

MESSER AKO FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ

Messer spĺňa všetky národné, európske a medzinárodné regulačné požiadavky na výrobu liekov – medicinálnych plynov (SVP / GMP) a ich distribúciu (SDP / GDP). Kvalita medicinálnych plynov zodpovedá požiadavkám legislatívy, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) a špecifikácii Európskeho liekopisu. Kombinácia interných a externých auditov, štandardizovaného systému farmakovigilancie, overených postupov a počítačových systémov zabezpečuje vynikajúcu kvalitu produktov a dodávok.

LIEKY

V zmysle legislatívy pre medicinálne plyny vyčlenil Messer Tatragas časť „Výroba a distribúcia technických plynov pre použitie v medicíne“ z ostatnej výrobnej a distribučnej praxe firmy. Dbajúc na ich fyzikálnu povahu a technologickú odlišnosť výroby v porovnaní s ostatnými druhmi technických plynov sú medicinálne plyny vyrábané a skladované samostatne, v zvlášť vyčlenených obaloch. Výroba, dodávky a distribúcia kvapalných a plynných produktov pre použitie v medicíne je podriadená zásadám zaobchádzania s liekmi.

Spoločnosť Messer Tatragas je certifikovaná na systém správnej výrobnej praxe a vlastní nasledovné povolenia – vydané štátnou autoritou.

  • Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami v odbore výroby liekov - Rozhodnutie MZ SR,
  • Certifikáty SVP/SDP pre lieky, pre miesta výkonu činnosti - vydané ŠUKL

Rozhodnutie o registrácii humánneho lieku:

  • Medox kyslík  medicinálny plynný,
  • Medox kyslík  medicinálny kvapalný,
  • Oxid dusný Messer 100 % medicinálny plyn, skvapalnený,
  • Oxid dusnatý Messer 800 ppm (V/V) medicinálny plyn stlačený.

VÝROBA A DISTRIBÚCIA

Vyrábané a distribuované sú medicinálne plyny s obsahom chemických liečiv, nesterilné výrobky - medicinálne plyny stlačené a skvapalnené. Balené sú do vnútorného a vonkajšieho obalu, podrobené fyzikálno-chemickej kontrole kvality/skúšanie, administratívnej kontrole a certifikované šarže prepúšťané na trh.

Táto činnosť na vzťahuje aj na všetky ostatné medicinálne plyny (ako zdravotnícke pomôcky, plyny pre iné farmaceutické použitie, - ako dusík, oxid uhličitý, argón, vzduch, kyslík,...) vyrábané vo vlastnej alebo zmluvnej výrobe.

Spoločnosť Messer Tatragas ako výrobca medicinálnych plynov má vytvorený a zavedený aj účinný systém zabezpečenia farmaceutickej kvality.

Systém umožňuje držiteľovi povolenia na výrobu liekov vyrábať lieky, tak aby garantoval, že sú vhodné pre ich zamýšľané použitie, v súlade s požiadavkami registrácie a neohrozujú pacientov kvôli nedostatočnej bezpečnosti, kvalite a účinnosti.

Zodpovednosť za celý farmaceutický systém (zaobchádzanie s liekmi) má Manažér QM/RA, priamo podriadený vedeniu spoločnosti.

  • za kvalitu medicinálnych plynov zodpovedá v zmysle organigramu odborný zástupca za zabezpečenie kvality MP,
  • za certifikáciu šarží liekov sú zodpovední odborní zástupcovia - QP (Qualified Person as designated in Directive 2001/83/EC),
  • za farmakovigilanciu / bezpečnosť liekov zodpovedajú odborní zástupcovia QPPV.

Dohľad nad liekmi

Bližšie informácie ohľadne dohľadu nad liekmi si, prosím, prečítajte tu.

Návod ako spracovať informáciu farmakovigilancie

Pre zobrazenie inštrukcie kliknite sem.

Formulár pre hlásenie nežiaducich reakcií

Týmto zároveň beriete na vedomie, že vyplnením formulára dávate súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti Messer.

Pre zobrazenie formulára kliknite sem.

Kontakty pre lieky a ZP

Pre zobrazenie kontaktov kliknite sem.

Vnorené aplikácie

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP