Strúhanka

Vízia, poslanie, naše hodnoty

Vízia, poslanie, naše hodnoty

Vízia - poslanie - naše hodnoty

VÍZIA

Skupina Messer zaujíma popredné miesto na trhu s technickými plynmi a pôsobí predovšetkým v Európe, Ázii a v Amerike.

Messer je a zost
áva nezávislým rodinným podnikom.

Myslíme a konáme dôsledne a z dlhodobého hľadiska. Zameriavame sa na trvalo udržateľný úspech.
Rozvíjame synergiu s našimi partnermi a pridruženými spoločnosťami v oblasti opracovania kovov, spojovacích a rezacích technológií, ako aj precíznych zariadení. Požiadavky zákazníkov spĺňame kompetentne, inovatívne a spoľahlivo. Spoločne s našimi partnermi a pridruženými spoločnosťami v oblasti technológií úpravy, spájania a rezania materiálov, rovnako ako vo výrobe presných nástrojov, uspokojujeme želania zákazníkov kompetentne, inovačne a spoľahlivo.

Pre našich zákazníkov a spolupracovníkov preto predstavujeme tú najlepšiu voľbu.POSLANIE

Ako tradičná rodinná firma spravovaná vlastníkmi konáme s orientáciou na budúcnosť a neustále zohľadňujeme rozmanitosti na našich existujúcich trhoch. Naše skúsenosti a kompetencie využívame aj na rozširovanie nových trhov.

Našim zákazníkom ponúkame od acetylénu až po xenón také produktové portfólio, ktoré patrí k najväčším na trhu – naša spoločnosť produkuje priemyselné plyny ako kyslík, dusík, argón, oxid uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a rôzne zmesi plynov. Paletu produktov ešte dopĺňajú naše vynikajúce služby a vysoko kvalitné technické vybavenie.

V najmodernejších výskumných centrách vyvíjame spoločne s našimi zákazníkmi aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých priemyselných oblastiach, v potravinárstve, zdravotníctve, rovnako tak aj vo výskume a vede.

Angažovanosť našich zamestnancov, naša flexibilita a úzka spätosť so zákazníkom z nás robia vďaka našej účasti na lokálnych trhoch preferovaného partnera.

Obchodným duchom, vizionárskou filozofiou a nepretržitým zdokonaľovaním našich procesov vytvárame pridanú hodnotu pre našich zákazníkov a dlhodobo zabezpečujeme spoločný úspech.

Solídnym financovaním a primeranými ziskami garantujeme našu samostatnosť a trvalý rast.NAŠE HODNOTY


Orientácia na zákazníkov
Koncentrujeme sa na individuálne požiadavky našich zákazníkov a pomáhame im posilniť ich konkurencieschopnosť a výkonnosť.

Orientácia na zamestnanca
Vzdelávame a podporujeme motivovaných, výkonných a lojálnych zamestnancov. Očakávame vlastnú iniciatívu, tímovú prácu a zodpovednosť.

Zodpovedné jednanie
Sme si vedomí našej sociálnej zodpovednosti voči našim zamestnancom a spoločnosti:
   Bezpečnosť: našou povinnosťou je zabezpečenie ochrany pracovníkov, bezpečnosť výroby a bezpečné používanie a manipulácia s našimi produktami.
▪   Zdravie: vytvárame štandardy na zabezpečenie zdravia a pohody jednotlivcov.
▪   Ekológia: ako člen spoločnosti dbáme na ochranu životného prostredia.

Zodpovednosť podniku
Zodpovedným zaobchádzaním s našimi finančnými prostriedkami a s využitím talentov našich zamestnancov dlhodobo zvyšujeme hodnotu nášho rodinného podniku.

Excelencia
Odborné znalosti, inovatívnosť, rýchle rozhodovanie a flexibilita určujú naše konanie.

Dôvera a rešpekt
Naša spolupráca je založená na spoľahlivosti, úprimnosti, transparentnosti a otvorenej komunikácii. Rešpektujeme a ctíme kultúrne a spoločenské zvyklosti a odlišnosti v krajinách, v ktorých pracujeme.

Zverejňovač príspevkov